گر ز معماری ندارد اطلاعی، پس چرا

فکر آبادی برای هر دل ویران کند

 

 

 


میرزا عباس فروغی بسطامی