در خور ِ خرّمی ِ هر دو جهان  دانی کیست؟

آنکه از دستِ غمت خاطر ِ محزون دارد

 

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی