کِی می‌رسی به حلقۀ رندانِ پاک‌باز

تا نشکنی ز سنگِ ملامت سبوی خویش

 

 

 

میرزا عباس فروغی بسطامی