تصاویری که ملاحظه می کنید تصاویر جنایات صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی است؟

تصاویر نا آرامی های عراق است؟

صحنۀ درگیری صرب ها با نیروهای سازمان ملل است؟

درگیری های آلبانی؟

زد و خوردهای تبت؟

نا آرامی های سودان یا کنگو؟