ای خواجه درد نیست،وگرنه طبیب هست...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پی نوشت: …امر غریبی است این دعاگویی ما در حق آشنایان وبلاگی… نمی شناسی شان ولی یک یک به نام،یادشان می کنی… و گمان م خداوند چشم باریک می کند و لب به تبسم می گشاید که این بندگان،عجب دعاگوی همند… نادیده!

 

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر الیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

 

 

 

به زیارت می رویم…

دعاگوی همه تان خواهم بود…

و به دعای خیرتان سخت محتاج م…

                              یا علی مددی