“قزلباش به معنی سرخ‌کلاه است و مشخصۀ اصلی مریدان و پیروان صفویان بوده است. این کلاه ۱۲ ترک به نشانۀ ارادت به دوازده امام و تعلق آن‌ها به تشیع اثنی‌عشری بوده است.

ایلات عمدۀ قزلباش شامل: استاجلو، شاملو، افشار، روملو، ذوالقدر، تکه‌لو و قاجاراند.”

 

 

 

 

[تاریخ معاصر ایران، دکتر موسی نجفی، دکتر موسی فقیه حقانی، نشر آرما، ص۱۸، پاورقی۱]