“پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر


مفتخراً بشرف عرض می‌رساند:

تلگرام مشروحۀ زیر در تاریخ یکشنبه 21 آبان‌ماه 57 از سرویس اطلاعاتی فرانسه جهت تقدیم به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر واصل گردیده است:

رئیس سرویس فرانسه بعد از مراجعت از تهران با رئیس جمهوری فرانسه ملاقات نمود.

رئیس سرویس فرانسه افتخار دارد بشرف عرض پیشگاه مبارک شاهانه برساند که رئیس جمهور فرانسه همانطور که خواسته شده بود موافقت نموده که فشارهای لازم بر خمینی اعمال گردد.

مراتب جهت استحضار خاطر خطیر ملوکانه معروض می‌گردد.


جان‌نثار – سپهبد ناصر مقدم”[بدون شرح به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، ص458]
مرتبط:

(+) سیاستِ ژیسکاردستن و درخواستِ شاه