دکتر فاطمه طباطبایی:


“امام در دیدار خود با افراد و گروه‌های خارجی [در نوفل‌لوشاتو] به جنایات متعدد شاه و حمایت دولت آمریکا از او اشاره می‌کردند و می‌گفتند: ملت ما، دولت آمریکا را عامل اصلی جنایات شاه می‌داند. همۀ مشکلات ما نتیجۀ دخالت و حمایت آمریکا از شاه ایران است.

معمولاً پس از هر دیدار و مصاحبۀ امام، بحث و گفت‌وگو و تحلیل و تفسیرها شروع می‌شد. یک روز بحث و صحبت ما به‌دنبال دیداری که امام با یک روحانی و محقق دینی مسیحی داشتند، گرم و داغ شد. مضمون آن گفت‌وگو از این قرار بود:

او دربارۀ نوع حکومت مورد نظر امام پرسید و امام گفتند: حکومت ما بر اساس اسلام خواهد بود.

او پرسید: شما با مسائلی در دنیای کنونی روبه‌رو هستید که در زمان پیامبر(ص) مطرح نبود. شما چگونه با آن‌ها برخورد می‌کنید؟

امام گفتند: هدف حکومت اسلامی، مصلحت جامعه و امت اسلامی است؛ بنابراین بر مبنای مصلحت مردم احکام تغییر خواهد کرد. اسلام چنین اجازه‌ای به فقها و مجتهدان داده است که به‌حسب ضرورت، احکام جدیدی را صادر کنند.


پاسخ امام افزون بر اینکه برای محقق انگلیسی جالب بود، ما را نیز به بحث‌هایی دربارۀ مصلحت، تغییر احکام و چگونگی آن‌ها کشاند و اینکه چگونه برخی از احکام با تغییر موضوع، زمان و مکان، متفاوت می‌شوند.”
[اقلیم خاطرات، فاطمه طباطبایی، انتشارات پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی، چاپ و نشر عروج، ص۵۰۴]
مرتبط:

(+) دریافت‌های من از بحثِ حکومتِ اسلامی ِ امام خمینی

(+) پرسش‌های من و پاسخ‌های احمد