این مردم نازنین؛ قصه‌های رضا کیانیان با مردم / نشر مشکی / چاپ هفتم / ۱۳۹۰ / ۱۶۸ صفحه / ۵۸۰۰ تومان


برای سرگرمی دست گرفتم‌ش. تقریباً تو هم‌این حد و اندازه هم بود. روزنامه‌وار تو دو نوبت خوندم‌ش. بعضی جاهاش هم‌راه با نویسنده تعجب کردم؛ و جاهایی هم متأثر شدم.

جاهایی هم بود که برام رنگ و بویی سکولار داشت. خب البته انتظاری هم نداریم از هنرمندان!
از هم‌این کتاب:

قصه‌های رضا کیانیان با مردم (۳)، (۲)، (۱)