“شهید مطهری در بیان مواضع شفاف خود، هرگز مرعوب مَنصب، مقام، قدرت و حتی نوع پوشش لباس کسی نشد. برای او تفاوتی نداشت که مخاطبش فردی روحانی (حبیب‌الله آشوری) باشد که با کوتاه کردن قبا و ژنده‌پوشی و تحلیل مادی‌گرایانه از مبانی اسلام، بنیان‌گذار حرکتی خشونت‌گرا باشد و تفکری را بنیان نهد که مانند او را به قربانگاه ببرد و یا ژنرالی پر ستاره باشد (ناصر مقدم) که ریاست ساواک مخوف و ارتش را تجربه کرده و درصدد سازمان‌دهی مجدد نیروهای اهریمنی برای سرکوب قیام مردم باشد.

شهید مطهری قبل از انقلاب در جلسه‌ای که آشوری، از بنیان‌گذاران فرقان به تشریح دیدگاه‌های خود می‌پرداخت، شرکت کرد و بدون هیچ واهمه‌ای در مقابل این نگرش آشوری که معتقد بود مارکسیست‌ها با مسلمانان باید هدف مشترک داشته باشند، واکنش نشان داد و به بیان تفاوت‌های راه اسلام و راه مارکسیست پرداخت…”[ماه‌نامۀپرسمان، اردی‌بهشت ۱۳۸۵، شمارۀ ۴۴، ص۱۸، مرد مواضع، نوشتۀ حسن ابراهیم‌زاده]در این باره:

حبیب‌الله آشوری و کتاب توحید (۴)، (۳)، (۲)، (۱)